سرویس تجسمی هنرآنلاین: در حراج هنر مدرن و امپرسیونیستی ساتبیز نیویورک آثاری از هنرمندان بنام با قیمت مجموع 318 میلیون و 313 هزار و 600 دلار فروش رفت.

ذی قیمت‌ترین اثر در این حراج کاری است از آمادئو مودلیانی با قیمت 157 میلیون و 159 هزار دلار. اما 11 اثر دیگر ذی قیمت این حراج از آن هنرمندانی نظیر پیکاسو، مونه، مونک، اوکیف، تامایو، لگه، کاسات و مانه است.

 در این حراج اثری از پابلو پیکاسو با قیمت 36 میلیون و 920 هزار دلار، اثری از کلود مونه با قیمت 20 میلیون و 550 هزار دلار، کار دیگری از پیکاسو با قیمت 11 میلیون و 518 هزار دلار، اثری از ادوارد مونک با قیمت 11 میلیون و 292 هزار و 200 دلار، اثری از جئورجیا اوکیف با قیمت 11 میلیون و 292 هزار و 200 دلار، کاری از فرناند لگه با قیمت 5 میلیون و 873 هزار دلار، اثری از روفینو تامایو با قیمت 5 میلیون و 873 هزار دلار، اثر دیگری از پابلو پیکاسو با قیمت 5 میلیون و 308 هزار و 500 دلار، اثری از ماری کاسات با قیمت 4 میلیون و 518 هزار و 200 دلار، اثر دیگری از پابلو پیکاسو با قیمت 4 میلیون و پانصد هزار دلار و کاری از ادوارد مانه با قیمت 4 میلیون و 292 هزار و 400 دلار چکش خورد.

تصاویر قابل مشاهده این آثار را ببینید:

 

2

اثری از پابلو پیکاسو با قیمت 36 میلیون و 920 هزار دلار

 

3

اثری از کلود مونه با قیمت 20 میلیون و 550 هزار دلار

 

4

اثری از ادوارد مونک با قیمت 11 میلیون و 292 هزار و 200 دلار

 

5

 اثری از جئورجیا اوکیف با قیمت 11 میلیون و 292 هزار و 200 دلار

 

6

اثری از فرناند لگه با قیمت 5 میلیون و 873 هزار دلار

 

7

 اثری از روفینو تامایو با قیمت 5 میلیون و 873 هزار دلار

 

8

 اثر دیگری از پابلو پیکاسو با قیمت 5 میلیون و 308 هزار و 500 دلار

 

9

اثری از ماری کاسات با قیمت 4 میلیون و 518 هزار و 200 دلار

 

10

اثر دیگری از پابلو پیکاسو با قیمت 4 میلیون و پانصد هزار دلار

 

11

اثری از ادوارد مانه با قیمت 4 میلیون و 292 هزار و 400 دلار