سرویس تجسمی هنرآنلاین: بونامز لندن در حراجی که هجدهم آوریل برابر با 29 فروردین ماه برگزار می‌کند 67 اثر از کشورهای خاورمیانه را چکش می‌زند.

در این حراج بیشترین آثار به هنرمندان مصری اختصاص دارد و بعد از آن آثاری از هنرمندان عراقی، ترکیه‌ای و سوری چکش خواهند خورد.  در حراج  آثار مدرن و معاصر خاورمیانه بونامز لندن 6 اثر از هنرمندان ایرانی نیز روی میز حراج خواهد رفت.

در این حراج دو اثر از پرویز تناولی با قیمت‌های 14 تا 18 هزار و 8 تا 12 هزار پوند، اثری از ساسان بهنام بختیار با قیمت پیشنهادی 10 تا 15 هزار پوند، اثری از ابوالقاسم سعیدی با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند و دو اثر از ناصر عصار با قیمت‌های 6 تا ده هزار پوند حضور دارند.

1

اثری از پرویز تناولی با قیمت پیشنهادی 14 تا 18 هزار پوند

2

اثری از پرویز تناولی با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند

3

اثری از ساسان بهنام بختیار با قیمت پیشنهادی 10 تا 15 هزار پوند

4

اثری از ابوالقاسم سعیدی با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند

5

اثری از ناصر عصار با قیمت پیشنهادی 6 تا 10 هزار پوند

6

اثری از ناصر عصار با قیمت پیشنهادی 6 تا 10 هزار پوند