سرویس تجسمی هنرآنلاین: ساتبیز لندن در حراجی با عنوان "هنر قرن بیستم/خاورمیانه" 60 اثر را چکش می‌زند که در این میان نام آثاری از هنرمندان ایرانی نیز به چشم می‌خورد. این حراج در 24 آوریل برابر با 4 اردیبهشت ماه 97 برگزار می‌شود.

اثری از محمود سعید با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار پوند، اثری از بهمن محصص با قیمت پیشنهادی 280 تا 350 هزار پوند و اثری از سهراب سپهری با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار پوند سه اثر ذی قیمت این حراج‌ هستند.

در این حراج آثاری از هنرمندان ایرانی از جمله 5 اثر از بهمن محصص، اثری از سهراب سپهری، دو اثر از منیرفرمانفرماییان، سه اثر از منوچهر یکتایی، و دو اثر ازفرشید ملکی و بهجت صدر چکش می‌خورد.

 

5

 

اثری از بهمن محصص با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار پوند

6

اثری از بهمن محصص با قیمت پیشنهادی 10 تا 15 هزار پوند

7

اثری از بهمن محصص با قیمت پیشنهادی 6 تا 8 هزار پوند

8

اثری از بهمن محصص با قیمت پیشنهادی 5تا 7 هزار پوند

1

اثری از سهراب سپهری با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار پوند

4

اثری از منیر فرمانفرماییان با قیمت‌ 160 تا 200

11

اثری از منیر فرمانفرماییان با قیمت پیشنهادی 35 تا 45 هزار پوند

3

اثری از منوچهر یکتایی با قیمت پیشنهادی 55 تا 70 هزار پوند

9

اثری از منوچهر یکتایی با قیمت پیشنهادی 20 تا 25 هزار پوند

10

اثری از منوچهر یکتایی با قیمت پیشنهادی 15 تا 25 هزار پوند

12

اثری از بهجت صدر با قیمت پیشنهادی 10 تا 15 هزار پوند

13

اثری از فرشید ملکی با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند