پری‌یوش گنجی معتقد است اگر آشتی ملی وجود داشته باشد همه حداقل‌ها برای زندگی مهیاست.