رضا برجی عکاس و مستندساز باسابقه آرزوی قابل تاملی برای سال جدید دارد؛ او حوادث و سوانح در ایران را باعث دردمندی مردم می‌داند.