سرویس تجسمی هنرآنلاین: ساتبیز لندن آثاری از هنرمندان امپرسیونیست و مدرن را چکش می‌زند. این حراج در 28 فوریه برابر با نهم اسفند ماه برگزار می‌شود و در آن آثاری از هنرمندان برجسته‌ای نظیر پابلو پیکاسو، امبرتو بچیونی، فرناند لگه، مارک شاگال، کارل اشمیت و جورج باراک چکش خواهد خورد.

بنا به گزارش ساتبیز در این حراج اثری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 14 تا 18  میلیون پوند، کاری از اُمبرتو بچیونی با قیمت 5 میلیون و پانصد هزار پوند تا 7 میلیون و پانصد هزار پوند، اثری از فرناند لگه با قیمت یک میلیون و 600 هزار تا دو میلیون و 400 هزار پوند، کاری از مارک شاگال با قیمت یک میلیون و پانصد هزار پوند تا 2 میلیون و پانصد هزار پوند، اثری از کارل اشمیت با قیمت 2 تا 3 میلیون پوند و کاری از جورج باراک با قیمت تخمینی یک تا یک میلیون و پانصد هزار پوند در ساتبیز 28 فوریه چکش خواهند خورد.

تصاویر بخش مهمی از این آثار را می‌بینید:

 

1

پابلو پیکاسو؛ بنا به پیشنهاد خریداران

 

2

پابلو پیکاسو؛ 14 تا 18  میلیون پوند

 

3

اُمبرتو بچیونی؛ 5 میلیون و پانصد هزار پوند تا 7 میلیون و پانصد هزار پوند

 

4

فرناند لگه؛ یک میلیون و 600 هزار تا دو میلیون و 400 هزار پوند

 

5

مارک شاگال؛ یک میلیون و پانصد هزار پوند تا 2 میلیون و پانصد هزار پوند

 

6

کارل اشمیت؛ 2 تا 3 میلیون پوند

 

7

جورج باراک؛ یک تا یک میلیون و پانصد هزار پوند