ایریا کاندلا –کیوریتور- از هنر رُی لیختنشتاین (1997-1923) می‌گوید...

سرویس تجسمی هنرآنلاین: در این فیلم می‌توانید آثاری از رُی لیختنشتاین را در موزه تیت مدرن لندن ببینید. ایریا کاندلا –کیوریتور- از هنر رُی لیختنشتاین (1997-1923) می‌گوید...