اثر آیینه‌کاری سه لته‌ای منیر شاهرودی فرمانفرماییان به مبلغ یک میلیارد و 300 میلیون تومان عنوان گران قیمت‌ترین اثر حراج هشتم تهران را از آن خود کرد.