علی شیرازی گفت: کسانی سعی دارند چهره هنر ایران را در سطح بین‌المللی خدشه‌دار کنند و امروز با رسانه‌های جدیدی همچون تلگرام به هنرمندان اتهام وارد می‌کنند.