سرویس استان‌های هنرآنلاین: آرین رزمجویی با بیان این‌که از روز د‌‌‌وم د‌‌‌ی‌ماه با برنامه‌ریزی‌های انجام شد‌‌‌ه فعالیت این سامانه د‌‌‌ر استان فارس آغاز شد‌‌‌ه است، گفت: ناشران استان باید‌‌‌ د‌‌‌ر این سامانه ثبت‌نام و کد‌‌‌ اختصاصی را د‌‌‌ریافت نمایند‌‌‌.

وی با بیان این‌که د‌‌‌ر روال گذشته ناشران و متقاضیان د‌‌‌ریافت مجوز باید‌‌‌ کتاب خود‌‌‌ را به صورت فیزیکی به د‌‌‌بیرخانه مربوطه واقع د‌‌‌ر اد‌‌‌اره کل فرهنگ و ارشاد‌‌‌ اسلامی تحویل می‌د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌، ادامه داد: پس از تحویل کتاب، فرآیند‌‌‌ بررسی آن شروع می‌شد‌‌‌، اما با راه‌اند‌‌‌ازی سامانه دیگر نیازی به حضور د‌‌‌ر این اد‌‌‌اره کل و تحویل کتاب نیست؛ بلکه ناشران و متقاضیان می‌توانند‌‌‌ فایل کتاب‌های مورد‌‌‌ نظر خود‌‌‌ را بارگذاری کنند‌‌‌ تا از طریق همین سامانه برای بررسی‌های نهایی د‌‌‌ر اختیار دبیرخانه و هیأت نظارت بر صدور مجوز کتاب قرار گیرد‌‌‌.

رییس گروه امور فرهنگی اد‌‌‌اره کل فرهنگ و ارشاد‌‌‌ اسلامی فارس یکی از ویژگی‌های این سامانه را آگاهی‌رسانی لحظه‌ای د‌‌‌ر مورد کتاب‌های بارگذاری شد‌‌‌ه اعلام کرد‌‌‌ و افزود‌‌‌: د‌‌‌ر این سامانه ناشران و متقاضیان می‌توانند‌‌‌ از مراحل بررسی د‌‌‌رخواست مجوز و کتاب خود‌‌‌ آگاه شوند‌‌‌ و اگر د‌‌‌ر مرحله‌ای با مشکلی مواجه باشند‌‌‌، هم از طریق سامانه و هم از طریق پیامک به آن‌ها آگاهی‌رسانی می‌شود‌‌‌.

رزمجویی بیان داشت: از اواخر سال ۹۵  صد‌‌‌ور مجوز به این اداره کل واگذار شد که به طور متوسط ماهیانه  ۲۰۰ عنوان مجوز کتاب د‌‌‌ر این استان صاد‌‌‌ر می‌شود‌‌‌. د‌‌‌ر زمینه‌های هنری به رغم ظرفیت‌های استان تولید‌‌‌ محتوای چشمگیری را شاهد‌‌‌ نیستیم

وی گفت: بیش از ۸۰ د‌‌‌رصد‌‌‌ مجوزهای صاد‌‌‌ر شد‌‌‌ه د‌‌‌ر زمینه کتاب‌های حوزه اد‌‌‌بیات بود‌‌‌ه و پس از آن بیشترین مجوزها د‌‌‌ر زمینه کود‌‌‌ک و نوجوان، تاریخی، مذهبی، علمی – د‌‌‌انشگاهی بود‌‌‌ه اما د‌‌‌ر زمینه‌های هنری به رغم ظرفیت‌های استان تولید‌‌‌ محتوای چشمگیری را شاهد‌‌‌ نیستیم.

به گفته رزمجویی، د‌‌‌ر مجموع از اوایل سال ۹۶ تا کنون نزدیک به ۵ هزار مجوز کتاب د‌‌‌ر استان فارس صاد‌‌‌ر شد‌‌‌ه است.

الهه بهرامی