به گزارش هنرآنلاین، شصت و چهارمین نشست علمی دراماتورژی قرآن کریم مدرسه سلامی هنر قم با حضور محمدعلی خبری، رئیس دانشکدۀ هنر دانشگاه اسلامی واحد تهران-مرکز، به موضوع چگونگی خوانش دراماتیک از قصص قرآن کریم اختصاص داشت.

خبری در ابتدا این نشست با مثبت ارزیابی نکردن وضعیت فعلی تولیدات هنری بر پایۀ سنت و میراث ایرانی- اسلامی، به پیچیده بودن روند ابتناء فعالیت‌های هنری بر اندیشۀ دینی تأکید کرد.

به عقیده وی انسان از نخستین روزهای خلقت استاد نمونه‌برداری بوده است. به بیان روشن‌تر انسان موجودی اقتباس‌گر است. در پیدایش آثار هنری نیز حضور این ویژگی کاملا مشهود است. خبری با طرح انواع اقتباس به بررسی چگونگی امکان اقتباس از متون دینی پرداخت.

خبری بزرگترین معضل فعالیت‌های هنری دینی، خاصه در هنرهای نمایشی را سطحی‌نگری در هر دو مقولۀ درام و مطالعات دینی عنوان کرد. وی افزود معضل دیگر ما تفکیک نشدن نگاه هنرمند و نگاه قرآن است که در برخی موارد منجر به تحمیل نگاه هنرمند بر نگاه قرآن می‌شود.

وی راه برون رفت از این معضل را در تفکیک این دو نگاه و معنابخشی جدید در ساختارهای دینی بیان کرد، به گونه ای که هنرمند ارزش افزوده ای را به مسائل مطرح شدۀ دینی بیفزاید. در این رویکرد هنرمند نقش واسطۀ فیض میان متن دینی و مخاطب را ایفا می‌کند.

خبری در انتهای بحث خود نیز بر ناهماهنگی ظرف و مظروف در حوزۀ فعالیت‌های هنری و همچنین ضرورت حذف نگاه کارکردگرایانه به قرآن تأکید کرد.