سرویس استان‌های هنرآنلاین: در جلد اول و دوم  آنتولوژی شعر خوزستان  با عنوان "کبودی همه‌ی سپیدی‌ها" کارنامه شعری بیش از صد شاعر مورد واکاوی قرار گرفته است.

در این کتاب شاعران خوزستان‌ از نظر رویکردی که به جریان‌‌های ادبی دارند‌‌،‌‌ به پیشکسوتان پیشتاز‌‌،‌‌ فرم‌گرایان پیشرو‌‌،‌‌ تجربه‌گرایان پیشگام‌‌،‌‌ ساختارگرایان نواندیش و مضمون‌گرایان مدرن تقسیم شده‌اند.

به واسطه حرکت نیما یوشیج جریان‌های مختلفی در شعر معاصر پدید آمده است. با توجه به این مهم که در سال‌های متوالی "زبان، لحن، فرم" تغییر کرده است. برخی شاعران دغدغه بازی‌های زبانی و فرمی دارند و با "هنجارشکنی در معنا"  و  "هنجارشکنی در فرم" کارهای برجسته‌ای ارائه دادند. یا با تغییراتی در فرم، زبانی را وارد شعر کردند. به طور مختصر به واسطه عدول از نرم و هنجار ظرفیت‌های زبانی بسیاری وارد شعر فارسی شده است.

شعر خوزستان به شدت اجتماعی و تعارضی است. شاعران این خطه در پی نشان دادن زوایای پنهان زندگی  هستند و  معمولاً بر ساختارهای انتقادی ـ اجتماعی تأکید دارند. آن‌ها در ادبیات معاصر کارهای مهمی را ارائه داده‌اند و ادبیات  به خاطر شاعران جنوب همیشه سر تعظیم دارد.

تحولات شعر زنان خوزستان نیز بعد از دهه هفتاد بازنمود بارزی دارد و در فراز و فرودهای شعر معاصر  بدعت‌گذاری‌های زنان هم از نظر پنهان نمانده است. با توجه به تجربه‌گرایی و آوانگاردیسم نشان دادند که در حوزه‌های مختلف ادبی از قدرت ذهنی برخوردار هستند، و رویکردهای تعارضی و تقابلی نمایانگر خلاقیت و نوآوری بانوان شاعر است.

سریا داودی

در آنتولوژی شعر شاعران خوزستان با توجه مؤلفه‌هایی نظیر عدم قطعیت، تشکیک گریز از معنا محوری، مونولوگ گویی چند مرکزی بودن شکست، گسست و پیوست روایت‌ها بازی‌های زبانی، عناصر بینامتنی... ساختارهای  متعددی به وجود آورده‌اند و به فضاهای فرامتنی،کشف و شهود، حقیقت و واقعیت،تخیل و عاطفه،جنبه‌های جنسیتی(شعر زنانه و شعر مردانه)، الگوهای ذهنی و زبانی، هستی‌شناسی، نظام استعاره‌ای و اسطوره‌ای و .... گونه‌های مختلف روایی را به تصویر کشیده‌اند.

در پیشانی نویس آنتولوژی  "کبودی همه سپیدی‌ها" آمده است که: شعر بزرگ‌ترین معجزه‌ی هستی است. تنها شاعر می‌داند که چه قدرتی در کلمات نهفته است!