سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین : چاپ بیستم کتاب "مکتب‌های ادبی" در نشر نگاه منتشر شد.

"مکتب های ادبی" جامع ترین کتاب در مورد سبک های ادبی است که مرحوم رضا سید حسینی آن را نگاشته است. این کتاب دوجلدی که اینک به چاپ جلد اول بیستم و جلد دوم نوزدهم، رسیده است نخستین بار در فروردین ماه 1334 انتشار یافت و بعد از آن بارها تجدید چاپ و ویرایش شد.

سیدحسینی در مقدمه این کتاب آورده: "من این کتاب را در آغاز به عنوان راهنمای ساده و فهرست وار برای آشنائی با "ایسم" های گوناگون ادبی نوشته بودم به امید اینکه در آینده، اساتید متخصص و نویسندگان و محققان آثار کاملتری در این مورد ارائه کنند، اما چنین نشد و کتاب به عنوان یگانه منبع و حتی کتاب درسی درباره مکتب ها باقی ماند."

رضا سید حسینی درباره این کتاب نوشته: "من این کتاب را در آغاز به عنوان راهنمای ساده و فهرست وار برای آشنایی با "ایسم" های گوناگون ادبی نوشته بودم به امید اینکه در آینده، اساتید متخصص و نویسندگان و محققان آثار کامل‌تری در این مورد ارائه کنند، اما چنین نشد و کتاب به عنوان یگانه منبع و حتی کتاب درسی درباره مکتب‌ها باقی ماند."

کتاب "از منظر روایت‌ها" شامل نقدها و مقالات اثر مسعود بیزارگیتی از سوی انتشارات ارنواز منتشر شده است.

برخی عناوین این کتاب چنین است: "منش دیالکتیکی روایت"، "روایت خلاق و ساختار اثر"، "به سوی روایت های نو"، "سویه روشن روایت"، "افق گشوده"، "درآمدی بر ارتباط تئوری سیستم‌ها با هنر"، "نوبل ادبی یا سیاسی"، "زیبایی شناسی یک روایت"، "دیالکتیک ارتباط" و... .

کتاب "از منظر روایت‌ها" دومین اثر در نقد ادبی مولف است که بسیاری از نقدها و مقالات آن پیشتر در مطبوعات مختلف منتشر شده است. فهرست این کتاب نشان از وجود سیزده نقد و 9 مقاله را دارد.

بخشی از مقاله "نوبل ادبی یا سیاسی": "فرایند تولید رمان پسامدرن مبتنی بر پدیدار روایت (=روایت ها) به مثابه هستنده (=هستنده‌های) واقعی شکل می گیرد. کلان روایت ها، واقعیت‌های بی چون و چرا، حقیقت‌های مطلق، در این روند فاقد جایگاهند. دال ها، جایگزین مدلول‌ها می شوند. و نشانه‌ها ( حتی افراط در کاربرد آنها ) ست که خواننده را به مشارکت در تولید ادبیت متن می کشاند."

بیزارگیتی در مطلبی با عنوان "ارتباط هنر با روان شناسی" می‌نویسد: " تضاد بین ضمایر ناخودگاه و خودآگاه- به عنوان بخشی از عنصرهای یاری کننده به هنرمند- ممکن است به تنشی روانی منجر شده و در روند آفرینشی به به هنرمند یاری رساند. اما هیچ دلیلی مبنی بر این که این تضاد گرایش غالب بر فرایندهای ذهنی هنرمند باشد وجود ندارد. اگر هنرمند به خلق اثری می‌پردازد که در آن اندیشه ای اجتماعی و بدیعی ترسیم می گردد، بدون وحدت بین دو سطح عالی عصبی، یعنی ساخت روانی نهفته و زیر قشری و ساخت انتزاعی و تفکر مفهومی قشر مغز، بدون همیاری و اشتراک مساعی و بدون کنترل بخش تفکر انتزاعی و شناختی تعقل امکانپذیر نیست."

این کتاب را انتشارات ارنواز منتشر کرده است.

همچنین "در سایه دوشیزگان شکوفا" جلد دوم از رمان مطول " در جست و جوی زمان از دست رفته" به صورت مصور در نشر چترنگ منتشر شد. استانیسلاس برزه و استفن اوئه این رمان مصور را از جلد دوم کتاب "در جستجوی زمان از دست رفته" پروست، اقتباس کرده‌اند.

مارسل پروست را همیشه یکی از مهمترین رمان‌نویسان قرن بیستم می‌دانند که توانسته است شکل جدیدی از روایت را در ادبیات داستانی پیش بکشد و مفهوم زمان را در یک متن روایی دگرگون کند.

هر چند در این زمینه پروست آبشخورهای فلسفی اعم از فلسفه برگسون را در پیش زمینه داشته است، اما به هر ترتیب پیشگامی او در این زمینه در ادبیات داستانی او را به نویسنده‌ای تاثیر گذار و مهم بدل کرده است. ترفندهای روایی پروست، برخورد متفاوت او با عنصر زمان و بیانمندی ویژه او در داستان بیش از همه در " در جست‌وجوی زمان از دست رفته" نمود پیدا می‌کند و به همین دلیل نام مارسل پروست همواره در کنار این اثر خوانده می‌شود.

رمان مصور "در سایه دوشیزگان شکوفا" با ترجمه محمود گودرزیدر نشر چترنگ در ۱۰۰ صفحه و با قیمت ۳۱ هزار تومان منتشر شده است.