سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: رمان "قلعه سفید" اورهان پاموک به ترجمه ارسلان فصیحی منتشر شد.

بخشی از این رمان: "خوب شد که نتوانسته بودم عادت کنم. زیرا یک روز استاد را جلوم دیدم! توی باغچه پشتی خانه ماهیگیر دراز کشیده بودم، چشم هایم را بسته و رو به خورشید گردانده بودم و خیالبافی می کردم. سایه اش را حس کردم، مقابلم بود، لبخند می زد، نه مثل کسی که بازی را برده؛ انگار برای آن که دوستم دارد! اطمینانی فوق العاده داشتم، تا آن جا که مرا می‌ترساند. شاید هم ناخودآگاه منتظر این واقعه بودم: چون که زود حالت برده‌ای تنبل، نوکری حرف گوش کن را گرفتم که خودش می داند گناهکار است. وقتی داشتم بغچه ام را می بستم به جای آن که از استاد متنفر بشوم، خودم را تحقیر می کردم. بدهی ام به ماهیگیر را هم او پرداخت. دو نفر همراهش بودند، با قایق چهارپارو آمده بودند. فوری برگشتیم. قبل از تاریکی در خانه بودیم، دلم برای بوی خانه تنگ شده بود..."

این کتاب در ۲۳۲ صفحه و با قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.