به گزارش هنرآنلاین ، این کتاب به زندگی و اشعار و افکار شاعر برجسته فرانسوی شارل بودلر می‌پردازد.

غرض از نوشتن این کتاب، معرفی شاعر پرنفوذی است از فرانسۀ قرن نوزدهم که با فراگذشتن از مرزهای زبانی به شاعری اروپایی بدل شد، و طنین پاینده و پرتوان شعرش گسترۀ تاریخ را مقهور خود ساخت تا اینچنین شارل بودلر دوشادوش اصحاب جاودان هنر و بزرگان زوال‌ناپذیر همه ایام باز بر این حقیقت صحه گذارد که هنر راستین بی‌زمان است و ورای سرحدات جغرافیا.

بودلر کوشید با تعالی بخشیدن به شعر در آن زمانهٔ مهجور مانده از هرگونه یقین و اصل متعالی، خلأ به‌وجود آمده از غیاب تعالی را پر کند و از طریق شعر به عالم متعالی معبری بگشاید.

"ایو بونفوا" شاعر برجستۀ فرانسوی، با توجه به همین ویژگی دوران‌ساز بودلر در عصری که در آن به قول نیچه "خدا مرده است"، تأکید می‌کند که قرن نوزدهم را نباید صرفاً عصر مارکس و نیچه و اندکی دیرتر عصر فروید لقب داد، این قرن همچنین "عصر بودلر" است.

انتهای پیام/