به گزارش هنرآنلاین رئیس جمهور، نهم اردیبهشت ٩٤ در دیدار از مقبره لسان الغیب، حضرت حافظ شیرین او را " شهریار سخن" و " عارف بزرگ " توصیف کرده است و دهم اردیبهشت در دیدار از تخت جمشید، ابراز امیدوارى کرده است:" ایرانى بسازیم که شایسته تمدن دیرین این سرزمین و ملت بزرگ ایران باشد.

تصاویر این دو دستخط به نقل از خبرآنلاین در زیر تقدیم شده است: