به گزارش هنرآنلاین ، "درآمدی بر نشانه شناسی موسیقی" شامل پنج فصل و 152 صفحه به تالیف صادق رشیدی است.

نگارنده در فصل اول کتاب به بیان کلیات و پیشینه موسیقی در ایران پرداخته و در فصل دوم رویکرد روانشناسی و معناشناسی به موسیقی را بررسی کرده است.

"پیرس و ناتیز" بخش دیگر این کتاب است و تحلیل دستگاه‌های موسیقی ایران موضوع مورد بحث فصل چهارم است و در بخش پایانی"درآمدی بر نشانه شناسی موسیقی" به موضوع نشانه شناسی فرهنگی پرداخته شده است.

شایان ذکر است کتاب "درآمدی بر نشانه شناسی موسیقی" شانزدهمین انتشار از مجموعه نشانه شناسی وزبان شناسی است.

پایان پیام/46