به گزارش خبرگزاری هنر ایران، "بستنی رنگین کمان" و "پیاز رنده رنده" دو مجموعه شعر کودکانه از سروده های منیره هاشمی به همت دفتر ادبیات کودک و نوجوان و از سوی انتشارات سوره مهر منتشر میشود. منیره هاشمی شاعر کودک و نوجوان با اعلام این خبر گفت: "بستنی رنگین کمان" برای کودکان دبستانی سروده شده و شامل 14 قطعه شعر است. وی افزود: این مجموعه شعر دربرگیرنده مضامینی چون زندگی روزمره، بچهها و کشف پدیدههای تازه آنهااز جهان و طبیعت است. سراینده بستنی رنگین کمان گفت: مجموعه شعر دوم با نام "پیاز رنده رنده" برای گروه سنی خردسال سروده شده و همه اشعار آن ترانه و متلهای کودکانه است. به گفته هاشمی این مجموعه شعر نیز با بهرهگیری از واژههای ساده و آشنا برای بچهها، به مسائلی که کودکان در زندگی و در جهان و طبیعت با آنها رو به رو هستند، می پردازد. این شاعر با بیان اینکه قصد نداشتم پیام خاصی را به کودکان و خردسالان القا کنم، تصریح کرد: در سرودن اشعار کودکانه نخست باید کودکان را دچار شعر و درگیر لذت بازی های زبانی و کشفهای شاعرانه کرد؛ به اعتقاد من در گام نخست بچهها باید از شعر لذت ببرند و اگر این اتفاق بیفتد، پیامی را که لازم است از شعر دریافت خواهند کرد. هاشمی افزود: کودکان و خردسالان هر روز خیلی چیزهای تکراری در اطراف خود میبینند،چیزهایی که شاعر با بهرهگیری از مهارتهای خود آنها را به موضوعی متفاوت و دوست داشتنی برای بچهها تبدیل میکند. این دو مجموعه شعر به همت دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری تولید شده و برای انتشار به سوره مهر سپرده شده است. پایان پیام/