به گزارش هنرآنلاین؛ نمایه نویسی این اثر به کوشش حشمت الله سلیمی و زیر نظرعلی اکبر رضایی و محمد شیخان انجام شده است.

علی اکبر رضایی، رییس مرکزپژوهش، سنجش واسناد رییس جمهوری درمقدمه این کتاب آورده است: این کتاب که نخستین مجموعه ازاحزاب فرمایشی است، درشناخت جایگاه احزاب دردوره رژیم پهلوی دوم وتحول نظام چند حزبی فرمایشی به نظام تک حزبی ازاین سنخ می تواند تاثیرگذار و کارا باشد.

حزب ایران نوین حزبی بوده است که درسال ۱۳۴۲، به دستور دربارتوسط حسنعلی منصور و دوستانش درایران تأسیس شد. حزبی که نه ازدرون جامعه که به امردربارسربرآورده بود وهمانند سایراحزاب فرمایشی دوران طاغوت، ریشه مردمی نداشت.

این اثرعلاوه بر357صفحه ازاسناد احزاب دربخش بعدی دارای تصاویرنمونه اسناد و نمایه کاملی برای محققان و پژوهشگران است. اسناد حزب ایران نوین به قیمت 105000 ریال و در 397 صفحه به همت موسسه خانه کتاب در بازار نشر موجود است.