به گزارش گروه فرهنگ و ادب هنرآنلاین، "یک بادکنک آبی"، ششمین کتاب از محمدرضا کلهراست و او پیش‌تر از این کتاب‌های "یک وقت می‌بیبنید" مجموعه داستان کوتاه و متفاوت سه اپیزودیک، و کتاب "من، کیشلوفسکی و خانم شیمبورسکا" مجموعه داستان کوتاهِ کوتاه، و سه دفتر شعر با عناوین "ماه، مدِّ مدامِ اندوه" و"باد، ذهنِ منتشرِ شاعر" و"صد لحظه روشن از سرزمین تاریکِ من" منتشر شده بود.

"یک بادکنک آبی"، تازه‌ترین کتاب "نشرِداستان»"است. موتیفِ مکرّر و سیالِ "یک بادکنک آبی" در واقع موضوع مشترک همه شعرهای این اثر است و این، مهم‌ترین ویژگی همه سروده‌های آخرین دفتر منتشر شده کلهراست.

درونمایه‌های مرگ، عشق و زندگی... از ویژگی های بارز و مشخص شعرهای "یک بادکنک آبی"است. مرزهای متداخل زمان‌های گذشته، حال و آینده، ژانرها و ضد ژانرهای شاعران گوناگون، پیش کشیدن گزاره‌های فلسفی محض و... شکل و شاکله مدرن و فرا مدرن مجموعه، ازعلایق بنیادین محمدرضا کلهر است که در دفترهای شعر پیشین هم به آن‌ها پرداخته بود.

مجموعه شعر "یک بادکنک آبی" در 80 صفحه و با قیمت 5 هزار تومان و چاپ مهر 91 خورشیدی، تهران، نشر داستان، منتشر شده است. همچنین محمدرضا کلهر، دفتر شعر دیگری با نام "آن حلزون محزون" را آماده چاپ دارد.