به گزارش هنرآنلاین: در بخشی از"من و کتاب"، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، یکی از عوامل موفقیت حزب توده را توجه به ادبیات و کتاب خوان بودن آنها دانسته و فرموده اند: به نظر من، دیرپایی حزب توده در کشور ما و گسترش تشکیلاتش که خیلی وسیع و بدون سروصدا بود، دو عامل داشت: یکی همان مساله سازماندهی بود، که آنها یک استاندارد جهانی داشتند. همه جا آن سازماندهی از پیش آماده شده، بدون هیچ زحمتی داده می شد و پیاده می شد. یکی هم ادبیات قوی آنها بود.

آنها از سال های دوران اختناق رضاخان، یک ادبیات بسیار قوی داشتند.شما بعد از انقلاب دیدید که بلافاصله آنها کانون نویسندگان را رو به راه کردند؛ واگر این"کانون نویسندگان" نبود، آنها توفیقات این گونه نداشتند. صدهاکتاب چاپ کردندذ، هزارها جزوه و نوشته و تحلیل در جاهای مختلف منتشر کردند، که خودش از نظر کسانی که بخواهند آن کار را انجام بدهند، یا برای کسانی که بخواهندتحلیل بدهند، سرمایه عظیمی است.

بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در دیدار با اغعضای مجمع نویسندگان مسلمان به تاریخ 1371/4/14 مطرح شده است.