سرویس عکس هنرآنلاین : روز هشتم جشنواره تئاتر فجر میزبان نمایش‌های مختلفی از جمله "هملت"، "چر"، "ترانه هایی برای تو"، "انقلاب بدن انتظار"، "رعنا"، "عامدانه،عاشقانه،قاتلانه"، "سفر به نهایت دور"، "خوشه برنج"، "مین بال"، "فیگور"، "کسی فشنگ‌ها را نمی‌شمارد" در سالن‌های مختلف سی و یکمین جشنواره تئاتر فجر بود.

نمایش چر

نمایش ترانه هایی برای تو

نمایش خوشه برنج

نمایش مین بال

نمایش انقلاب بدن انتظار

نمایش رعنا

نمایش هملت

نمایش عامدانه،عاشقانه،قاتلانه

نمایش سفر به نهایت دور

نمایش فیگور

نمایش کسی فشنگ ها را نمی شمارد