به گزارش هنرآنلاین، دراین جلسه که پیرامون اهداف وبرنامه های این شورابحث وتبادل نظرشد،عذراکریمی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان بافق، هدف اصلی این شورارا نظارت ورصدآثارفرهنگی وهنری(محصولات دیجیتالی ونرم افزارها،بازیهای رایانه ای،فیلم،انیمیشن،کتاب،نشریات و...)عرضه شده درشهرستان وفرهنگ سازی صحیح درراستای عدم استفاده ازانواع محصولات غیرمجازعنوان کرد.

وی به انجام رسانیدن این امرمهم راهمکاری فرمانداری،شهرداری ودیگر نهادهای عضودانست وتأکیدکرد:باتمرکز بر بازرسی هاوشناسایی عاملان کپی های غیرمجازو...جلوی تولیدوتوزیع آثارغیرمجازگرفته خواهد شد.

وی تشکیل ستادهای مذکور را ازحرکت های نوین درکشور دانست وافزود:برای ایجادالگوهای کارآمدفرهنگی،این قبیل جلسات می تواند راهگشا باشد.

انتهای پیام/38