هنرآنلاین:

١- عمده تصویرى که از ایرانیان به دنیا مخابره مى شود افرادى برافروخته در حال شعار دادن و یا سیاهپوش در حال گریستن است؛ حال آنکه ایرانى وجوه دیگرى هم دارد؛

ایرانیان در کنار ارزش ها، ایین ها و البته برخى مشکلات روزمره ، مردمانى شادزى ، بذله‌گو و طنازند؛ چه بسا از این منظر در دنیا بى نظیرند،حتى از پیامک هاى تلفن همراه یک ایرانى پیداست که اینجا اعتراض و غر و لند هم مایه هاى طنز دارد. بهترین شاهد هم مسافران خارجى هستند که پس از ترک ایران، مهمترین جاذبه توریستى کشورمان را "مردم ایران" مى خوانند؛

حال چرا دنیا از ما چنین تصویرى ساخته، سوال به جایى ست.

٢- باید دستمریزاد گفت به خلاقیت "رامبد جوان" و دستاورد بزرگ "خندوانه" که خود واقعى ایرانیان را به نمایش گذاشته است؛ اما افسوس که این برنامه در شبکه اى ارائه مى شود که هنوز دسترسى عام به آن وجود ندارد؛ حال آنکه خندوانه را نه تنها باید در شبکه هاى سراسرى مثل یک و سه بلکه روى آنتن هاى ماهواره به صورت جهانى پخش کرد؛

بله واقعا جاى خندوانه شبکه نسیم نیست!

٣- خنداونه به تلویزیون آموخت که مى توان برنامه هایى ساخت که شبکه هاى ماهواره اى در پى تقلیدش باشند؛

استمرار نوآورى ها در این برنامه مانند اضافه شدن جناب خان و حال مسابقه کمدین ها... سبب شده این روزها خنداونه به سرآمد برنامه هاى صدا و سیما بدل شود.

٤- مسابقه کمدین هاى برتر "خندوانه" شاید یکى از بکرترین سوژه هاى تلویزیونى چند دهه اخیر است که اگر با همین کیفیت ادامه یابد مى تواند تا سال ها با ترکیب هاى تازه اى از چهره ها تولید شود؛ و حتى به صورت زنده روى آنتن رود.

٥- کاش دستکم، گلچینى از این برنامه در شبکه هاى سراسرى و ماهواره اى هم پخش شود تا جمع افزون ترى از ایرانیان از این بزم شبانه جامى نوش کنند

و دنیا بداند ایرانیان خندیدن هم بلدند!

و اتفاقا چهره خندان شان بسیار زیباست.

- این یادداشت امروز سه شنبه ١٧ شهریور در روزنامه شرق صفحه ١٤ به چاپ رسیده است.