به گرارش خبرگزاری هنر ؛ 27 تیر برابر با سالگرد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت ازسوی ایران است. جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران هشت سال بطول انجامید و ابرقدرتهای غربی وشرقی در این مدت با تجهیز رژیم بعث به عناوین مختلف ازصدام حمایت می کردند.

از این رو بدین منظور ویژه برنامه "آتش بس" به بررسی موضوعاتی چون آشنایی مخاطبان با چگونگی پایان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران؛ مشخص شدن عامل اصلی شروع جنگ؛ قبول نظر ایران ازطرف شورای امنیت برای اولین بار؛ نقش رئیس جمهوری آمریکا ریگان درجنگ و تحریک رژیم بعث؛ و دلایل پذیرش ایران برای قطعنامه خواهد پرداخت.

سردار علایی و دکتر سعادت کارشناسان این ویژه برنامه اند. زهرا قانع سردبیر، سید حسین رضوی نویسنده، رحمانی تهیه کننده، غلامحسین طاهری کارشناس مجری، در این ویژه برنامه همراه شما هستند.

"آتش بس" را که در گروه رویدادها و تحلیل بین الملل تولید شده، روز پنجشنبه بیست و هفتم تیر ساعت 11:00 به وقت تهران برابر با ساعت 06:30 به وقت گرینویچ از کانال اروپای شبکه جهانی صدای آشنا بشنوید.

ویژه برنامه "598" نیز قصد دارد به بیان و بررسی روند پذیرش قطعنامه "598" بپردازد. آرش معصومی سردبیر و نویسنده، محمدحسن رحمانی تهیه کننده، فاطمه اسحاق تبار، میرمحسن حسینی، حمیدرضا رضایی و علیرضا حبیبیان گویندگان، در این ویژه برنامه همراه شما هستند.

"598" را که در گروه فرهنگ و تمدن تولید شده، روز پنجشنبه بیست و هفتم تیر ساعت 09:00 به وقت تهران برابر با ساعت 04:30 به وقت گرینویچ از کانال آسیا و اقیانوسیه شبکه جهانی صدای آشنا بشنوید