به گزارش خبرگزاری هنر ایران؛ در برنامه "نمودار" چهارشنبه 19 تیر با دکترمختارجلالی جوران عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درمورد نقش زیست فناوری در اقتصاد جهان و ایران گفت وگو می شود . بحث شب ، نقطه اوج، بازار های آینده و گزارش روز از بخش های دیگر برنامه "نمودار" است.

"نمودار" کاری ازگروه جوان و دانش شبکه جوان است که شنبه تا چهارشنبه درساعت 23 ازشبکه جوان پخش می شود.

سردبیری و مجریگری این برنامه را مهرگان سوادکوهی بر عهده دارد.

پایان پیام/