به گزارش خبرگزاری هنر ایران، متن کامل ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور که در تاریخ 8/12/91 ابلاغ شده است به شرح ذیل می باشد:

وزارت امور اقتصادی ودارایی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/8/91 بنا به پیشنهاد شماره 200/12274/142774 مورخ 1/8/91 وزارت اقتصاد ودارایی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیت‌های مستقیم- مصوب1380 تصویب نمود:

مواد 15و 16 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیت‌های مستقیم- مصوب 1380- ،موضوع تصویب نامه شماره 53456/ت 27257 ه مورخ 7/12/1381 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- در ماده 15 عبارت و "کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث" حذف می‌شود.

2- متن زیر جایگزین ماده 16 می‌شود:

ماده 16- تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آیین نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.

انتهای پیام/