سرویس موسیقی هنرآنلاین: اینستاگرام حبیب محبیان که توسط فرزندانش اداره می شود، تصویری منتشر کرد که در آن حبیب در حالی که فرزندش محمد را آغوش دارد رو به دوربین قرار گرفته است.

در تفسیر این عکس نوشته شده است: حبیب