به گزارش هنرآنلاین و به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، شهرام صارمی، مسئول باشگاه موسیقی این فرهنگسرا در خصوص برگزاری نشست پژوهشی "موسیقی و قدرت" گفت: در چند قرن اخیر، "موسیقی" و "قدرت" هریک جداگانه موضوع بیشماری از مقاله ها و پژوهش ها قرار گرفته و در مورد هر کدام به تنهایی صدها کتاب نوشته شده است حال آنکه در باب نحوه ، شکل و رابطه این دو با هم ، چگونگی و نتایج تاثیر وتاثر "قدرت " و " موسیقی" بریکدیگر به نسبت، متون اندکی نگاشته و منتشر شده و این نشست تلاش می کند تا در بستری علمی موضوع یاد شده را در کنارهم باز تعریف کند.

او افزود: در حوزه زبان فارسی می توان گفت که اساسا میزان توجه به این "مقوله" تا کنون نزدیک به "هیچ"است . چنانکه ندرتا به تحقیق ، نوشته و یا سخنرانی که "مستقیما" به رابطه متقابل و تعامل بین این دو پدیده بپردازد ، بر می خوریم.

صارمی تاکید کرد: پرداختن به رابطه بین این دو از آنجایی اهمیت ویژه می یابد که در شرایط فرهنگی جامعه امروز ما، نگاهی دقیق و جستجو گر، کنجکاو و ژرفا نگر، نشانه های نوعی رابطه همه جانبه، ارگانیک و "سیم بی یوزیک=همزیستی بر هم کنشی" بین موسیقی و قدرت را به روشنی رصد می کند.

گفتنی است محمد جمال سماواتی، نوازنده تار و سه تار و آهنگ ساز، از اعضای سابق گروه های شیدا و عارف است که در گفتار خویش تلاش می کند در این نشست به تحلیل نکات زیر بپردازد.

"بازشناسی" اشکال و نمودهای گوناگون قدرت و صاحبان آن در "سپهرهنری- موسیقایی" دوره معاصر، دگردیسی :قدرت و اتوریته فردی" به یک "گفتمان" همچون "ساختاری خود بنیاد" و توانا در "بازتولید" خویش، حضور و عملکرد ویژه "قدرت" به مثابه عاملی "نظام دهنده" و ساختار ساز" در عرصه موسیقی، نفوذ و تاثیر همه جانبه و شکل دهنده "قدرت" در کوچکترین زوایای ساختار موسیقایی، تبار شناسی سرچشمه مشروعیت قدرت موروثی معطوف به "حق خون"، "مهارت" و " ویرتوئوزیته" به مثابه منشاء قدرت، تاثیراعمال قدرت متمرکز و اتوریته هنری بر "تغییرات رپرتوار" و( متون مرجع=ردیف) و بر ساختن "گفتمان غالب" در عرصه تبادلات موسیقایی و باز شناسی مصداق ها نمونه های عینی حاصل از حضور و اعمال "قدرت" در آثار و اجراهای موسیقایی دهه های اخیر از موضوعاتی است که در این نشست تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

علاقه مندان برای حضور در برنامه به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان،خیابان جلفا،فرهنگ سرای ارسباران مراجعه و یا با شماره های 20-22872818 تماس بگیرند.

پایان پیام/46