به گزارش هنرآنلاین ، در این نشست که با حضور احمد وکیلی، حمید پازوکی و مهرداد ختایی برگزار می‌شود. ابعاد مختلف مدیای چاپ دستی، جایگاه و وضعیت آن در هنر معاصر و نقشی که می‌تواند در گسترش اقتصاد هنر داشته باشد. بحث و گفتگو خواهد شد. همچنین بخش دیگر و پراهمیت این نشست بررسی قوانین بین المللی مرتبط با چاپ دستی خواهد بود.

چاپ‌های دسـتی در دنیـای امـروز یکـی از مهم‌ترین مدیا‌ها بـرای درک زبان تصویر اسـت. وجود مقاطع کارشناسـی ارشـد در بسـیاری از دانشگاه‌های دنیا و برگزاری رویدادهای بسـیار توسـط بنیان‌های معتبـر در کل جهـان نشـان از برحق بودن این سـخن دارد. ویژگـی دیگـر چاپ‌های دسـتی مسـاله تعـدد نسـخه (تکثیـر بـه صـورت محـدود) و در نتیجـه قیمـت مناسـب آن اسـت. این نکتـه در سـطح فرهنگـی بـه ارتقـاء فهـم جامعـه از تصویـر منجر شـده و بـه رشـد فرهنـگ دیـواری کمـک خواهـد کـرد.

علاقه‌مندان برای شرکت در نشست می‌توانند روز سه شنبه ۲۲ دی ساعت ۱۷ به نگارخانه لاله واقع در خیابان دکتر فاطمی، جنب هتل لاله، نگارخانه لاله مراجعه کنند.

انتهای پیام/