سرویس تجسمى هنرآنلاین: آثار 19 هنرمند کشورهای آذربایجان، افغانستان، عراق، پاکستان و هند رنگ خاصى را به پاویون ایران بخشید؛ به ویژه زمینه‌اى که براى دیالوگ با آثار 30 هنرمند ایرانى در اتمسفر ونیز فراهم کرده بود؛ زاویه نگاه‌هاى مختلف که تبدار پرآشوب‌ترین منطقه دهه گذشته دنیا هستند؛ یافتن گفتمان مشترک، درد مشترک و آرمان مشترک میان این هنرمندان همسایه که آبشخور فکرى‌شان همسان است یکى از جذابیت‌هاى دیدارکنندگان از پاویون ایران بود.

و تا فردا ...

گزارش تصویری مرتبط

گزارش بینال ونیز 22

انتهای پیام