سرویس تجسمى هنرآنلاین:

١- ارائه مجموعه آثارى از استاد زنده یاد رضا مافى در گالرى شکوه سبب شد تا چشم ها بار دیگر براى دیدارى عمیق‌تر از این هنر معنوى، شستشو یابد؛ آنچه پیش از این از مافى ارائه مى شد تک اثرهایى در حراجى هایى مانند تهران ، کریستیز، بونامز ... و یا معدود نمایشگاههاى گروهى بود که براى نسل نوظهور مجال مناسبى براى دقت در ظرافت هاى بى بدیل یک استاد مسلم نقاشى خط ایرانى نبود؛ در نمایشگاه "ترنم شکوه" که گالرى شکوه به تماشاست، در طبقه فوقانى سه طیف تا به امروز دیده نشده از مافى ارائه شده که نقاشى خط مورد توجه او را به ساحت هاى تازه اى مى رساند که حتما کارشناسان این عرصه را نیز به خود جلب خواهد کرد؛ یک "مرغ بسمل" ناب و خاص که از این مجموعه تنها سه اثر وجود خارجى دارد، اثرى که ظرافت هاى تصویرى آن از منش هنرى صیقل خورده اى برمى آید که در سایه سار نگاهى عرفانى و عقیدتى اسلوب هاى در هم آمیختن نقش و خط را به نیکى و غایت زیبایى شناسى بازتاب داده است؛ دو کار با ادبیات ترکى از هنرمندى که خود زاده مشهد است و بیانگر شوق او براى ارائه آثارى نو با کنش هاى حروف و خطوط متفاوت است؛ و در این میانه یک سیاه مشق فیگوراتیو که نبوغى ناب از یک هنرمند مدرنیست را به اثبات مى‌رساند.

شناسایى گوشه هاى هنرمندانه آثار اساتید، خلا بزرگ روزگار ماست؛ در فقدان موزه دائمى محلى وجود ندارد که نسل جوان امروز این گنجینه هاى گرانبها را که هویت و ریشه امروز ماست را از نزدیک ببیند و بداند بر مدار چه خط سیرى مى تواند نوآورى کند که پایبند اصالت هاى خود باشد.

٢- ترنم شکوه بخش دومى هم دارد که آثار غلامرضا ماهرویى در سالن هم کف گالرى شکوه به تماشاست؛ نمایش همزمان نقاشى خط هاى دو هنرمند دیروزها و امروز، نوعى تطبیق و ملاقات از دو نسل هنرى ست؛ به نوعى استمرار گفتمانى از هنر را یادآورى مى کند که آبا و اجداد ایرانى دارد؛ و هنوز چشمه اى جوشان و خلاق دارد که از آن تلالو خط خوش بازتاب مى یابد؛ ماهرویى طلایه دار نسل نوین نقاشى خط پیشگامان و پیشکسوتانى در طراز مافى است که مى توانند این راه بزرگ را نمایندگى کنند؛ سرمایه راستین هنر ایران که توانسته آن را به مرتبه اى خاص در خاورمیانه برساند وجود همین چهره هاى تازه است.

٣- نقاشى خط به برند درخشان هنر ایران بدل شده و فرامرزها این گونه هنرى هنرمندان ما خواهان بى شمار دارد، تماشاى ترنم شکوه و دقت در آثار مافى بزرگ تا ماهرویى بیانگر این نکته ذیقیمت است که هنرمندان این وادى از جان مایه مى گذارند لاجرم بر جان مى نشیند و قدر مى بیند.

انتهای پیام

آرش میرزایى هنرمند نقاشى خط