سرویس تجسمی هنرآنلاین:

١- ایرانى ها حق دارند براى دستیابى به توافق هسته اى جشن و پایکوبى کنند؛ زیرا دنیایى از استعدادهاى جوانان شان در سایه بیش از یک دهه تحریم هاى ضالمانه فراگیر در حال تلف شدن بود؛ دنیا به هوش و نوآورى ایرانى احترام مى گذارد و نقش بستن بیتى از سعدى شیرین سخن پارسى بر سر در سازمان ملل متحد خود گویاى این واقعیت است؛ اما در دهه گذشته امور به شکلى پیش رفت که برخى فرصت یافتند بر نام بلند آوازه ایران پارازیت هایى رها کنند ؛ اینک اما به لطف این تفاهم تاریخى فرصت شکوفایى دوباره است.از این منظر است که باید به جناب ظریف و تدبیر دولت دستمریزاد گفت و به امید آفرینى شان احسنت گفت.

٢- به نظرم برچیده شدن ایران هراسى باید نخستین رویکرد پس از توافق هسته اى باشد؛ در این راه، باید پرچم را به دست اهالى فرهنگ و هنر سپرد؛ هنرمندان مان به خوبى مى توانند روح پرطراوت و صلح طلب ایرانى را به دنیا بشناسانند؛ جوانان این وادى با ذوق والا و تسلط شان به زبان معاصر هنر مى توانند نقش اول این مهم را ایفا کنند؛ کشورى با این همه هنرمند را نمى توان به تهدید بدل کرد.

٣- اخبار خوشایند در صف انتظار بودن گروههاى سرمایه گذارى آلمان، فرانسه ، ژاپن ... براى سفر به تهران ، نوید یک اتفاق بزرگ را مى دهد؛ ایرانى پتانسیل بلند جهانى دارد که در وراى این گشایش ها مى تواند چهره راستین خود را بنمایاند؛ با حصول این سرمایه هاى تازه، رنگ رخسار هم به چهره هنر ایران باز مى گردد؛ خلق رویدادهاى هنرى با مشارکت شرکت هاى چند ملیتى یکى از کارآمدترین راهکارهاى این تحول است؛ اتفاقى که مى تواند سکوى دیده شدن هنرمندان مان شود.

٤- یک دهه است دوسالانه نقاشى دامون فر با افتخار، نسلى نوین به نقاشان سرزمین پرگهرمان معرفى کرده است؛ همواره خواسته جامعه هنرى و نیز آرزو ما نیز بوده با بین المللى شدن این رویداد ملى، این سرمایه هاى بزرگ را به دنیا هم بشناسانیم؛ حال با باز شدن این پنجره هاى تازه و امیدبخش، امیدواریم شرایطى فراهم آید تا دوسالانه نقاشى دامون فر در گستره بین الملل نقش آفرینى کند.

مدیر دوسالانه نقاشى دامون‌فر