سرویس تجسمی هنرآنلاین : جامعه به فضاهایی جهت ایجاد تلطیف روح وفکرو اندیشه نیاز دارد تاافراد آن بجای خشم گرفتن با عشق به گشودن گره ها ومشکلات خود ومحیط اطرافش بپردازد. شاید هیچ دستور اخلاقی آنگونه که هنر قدرت داردعمل نکندتا تعمق و ظرافت طبع وزیبایی را برای انسان به ارمغان آورد و بر خودش مسلط گرداند تا بتواندبر محیطش تاثیربگذارد وبه اندیشه ورزی وادارش نماید شاید برای رسیدن به این فکر آرمانی که همه به این جایگاه برسند ونگاه ها به ظرافت یک هنرمند اندیشه ورز و بااحساس برسد کمی دور بنظر آید ولی هر قدم بجا قدمهای بیشتری را درآینده همراه خواهد کرد

تلاش جدی از طرف مسئولین ،چنانچه نمونه ای از آن را اخیرا در سطح تهران شاهد بودیم، اتفاق میمون ومبارکی است. پرداختن به آثار هنرمندان بزرگ ایران وجهان ونمایش آثارشان باعث برانگیختن کنجکاوی جوانان ونوجوانان کمک به یادگیری وتوجه بیشترشان به این مقوله است تادر صدد شناخت بیشترو شوق دانستن برآیند و فرصتی که گاهی ممکن است به بطالت وتخریب بینجامد به پرورش حس وروح هنری پرداخته شود وطرحی، تابلویی وشکلی نگاهشان را تحت تاثیر قرارداده ومسیر باانگیزه تری را در زندگی برایشان رقم بزند.

بارها شاهد بوده وشنیده ایم که گاهی اتفاقی حرفی ونکته ای مسیری را تغییرداده و مطمئنا بیشتر مشکلات اجتماعی وزیستی ما که همه از آن گله مندیم با هنر ورشد و پرورش روح هنری کمتر خواهد شد.از آنجا که سالها درحیطه گالری داری وبرگزاری نمایشگاه های هنری کارکرده ام می دانم که چگونه وچطور این گونه اتفاقات تاثیرات با ارزشی را درجامعه رقم خواهد زد؛ این دانش تنها عموم را دربرنمیگیرد بلکه هنرمندان نیز بامرور و توجه به این آثار بر پرورش نگاه ودیدهنریشان افزوده شده ونیز کمک به باز تولید آثار ی جدید خواهد بود.

شاید اقبال مردم بر هنر معناگرا بیشترباشدتا هنرهای فرمالیستی؛ با این حال وجود انواع سبک های هنری وگرایشات ،از جمله مزیت این نمایشگاه ها در سطح شهر است. باین حال این حرکت مورد تقدیر شهرداری ،باعث می شود که عادتی که در نگاه مان از تصاویر مکرر گذشته ایجادشده را با دقت نگاه بر تصاویرآثار هنرمندان بزرگ ایران وجهان بتوانیم به درکی عمیق تر برسانیم.

در فضاسازی شهری که با گیاهان وگلهای زیبای طبیعی مزین شده، جای آثار هنرمندان که تاریخ ساز هنرهستند خالی بود. به این گفته که زیبایی هنری مخلوق استعداد(روح)وذوق بشری است و ازاین روبرزیبایی طبیعی رجحان دارد را می توان نیاز انسان به درک وارتباط با یکدیگر را در سایه تعاملات هنری در نظر آورد وزندگی خالی از اندیشه برخوردار از خلاقیت ودقت وظرافت فکری وروحی هنری حتی در زیباترین مناظر طبیعی کامل نخواهد بود.

اکرم هادی