سرویس تجسمى هنرآنلاین: استاد ٧٩ ساله، عصا زنان تا از درب تحریریه داخل شد دست در جیب بغل کتش کرد و به همه اعضاى تحریریه به آیین کهن ایرانى یک برگ اسکناس تانخورده عیدى داد؛ او این رفتار آیینى ایرانى را در خونش دارد، مى گوید آن را از پدربزرگش به ارث برده است؛ از لوکیشن سفره هفت سین ما حسابى ذوق کرد و گفت:" توى این سالن انگار از تهران رفتیم بیرون"؛ مى‌گفت: "عاشق نوروز است و هر سال رسیدن به بهار و نوروز را انتظار مى‌کشد." دلش اما براى عیدهاى ٥٠ سال پیش لک زده، آیین قاشق زنى، نوروزخوانان دوره گرد... مى‌گوید:" تکنولوژى همه چیز را خراب کرده اما با تمام این‌ها عید مال ماست، بوى عید مى‌آید من ٧٩ ساله بچه مى‌شوم، شاد مى‌شوم..." گفت که همه ٢٣ سالى که در نیویورک بوده هم عید باستانى نوروز را پاس داشته است؛ آقاى نیازى خوش صحبت ما که خودش یک تاریخ شفاهى متقن درباره تاریخ هنر ایران در نیم قرن گذشته است درباره اجزاى سفره هفت سین هم برایمان گفت و گفت که از این میان سیر را بیشتر دوست مى‌دارد...

براى خواندن این مصاحبه جذاب و خواندنى ایام سعید عید، از پاى هفت سین تان ، همراه میهمانان هفت سین " هنرآنلاین" باشید.