به گزارش هنرآنلاین،در متن این نامه آمده است:

انتصاب شایسته شما را به سمت مـــعاون هنری سازمان فرهنگی و هنــری شهرداری تهران تبریک می‌گوییم و با توجه به توانمندی هنری و اجرایی شما، توفیــق روزافزونتـــان را از خداوند متـــعال خواستـــاریم.

غلامحســین امیـرخانی - نصرالله افجه‌ای - ایـــرج اسـکندری - فـرزاد ادیبــی - بــهـزاد اژدری- مصــطفی اســداللــهی مرتـضی اسـدی - یعقـوب امدادیـان- محمد مهدی انوشــفر - محسـن امــیر یوســفی - اونیـش امیـن الهی - رحمت امیــنی محمود اسـعدی - خشـایار الـونــد - مهرداد اســکویی - امیـر انوشـفر -ابراهیم اثبــاتی - نسیم ادبــی- سـیما افتخـاری راد علیرضا ایلچی- حمید رضا آذرنگ - احمد آریا منش- احسـان آقایی - علی محمد آهنگران- سـروناز بهبهانی- حامـد بــهداد شــبنم بـهـوار- بیــژن بیــرنگ - بیــژن بیــژنی - حســین پارسایی - الهام پـــاوه نــژاد - حســـین پرنیا - پریســا تشـکری شیلا توکلی- مجید توفیق- هوشنگ جاوید - صداقت جبـاری - هادی جمالی - حسین جنتی- محسن جودی - مجید جوزانی کاظــم چلیـپـــــا - ابــراهیم حاتمی کیــا - محمد حســـن حامدی - ابراهیــم حقیــقی - محمد حمـزه‌ای - مهــــدی حیــدری مـحـمد خــزایی - احمــــد رضــا دالوند - ابـــوالحســــن داوودی - شــــهرزاد دریازاده - سعید دســتوری- ســــینا ذکـــایی مصـطفی رحماندوســـت - محمد مهدی رحیمیان - جلیـل رسـولی - عــلی رشـــیدی - مازیار رضا خـــانی - بهاره رهنما علیرضـــا رییس دانـــا- علی محمـــد زارع - مســــعود زنــده روح کرمــانی- محمود زنــــــده رودی- کیــــارش زنـــدی سـید عباس سـجادی- حسام الدین سراج - مســـــعود ســـــرپرســت یکتــا - عاطـــفه ســـــمایـی - ســید امیــــر ســـید‌زاده هادی ســـیف - خســـرو ســــیـــنــایی - نادر ســــــینکی - کمال الدیـــن شــاهرخ - افشین شـــاهرودی - احســـان شریفی آرش شــفایی- سید ضیاء الدین شفـیعی- طاهر شیخ الحکمایی- علی شــیرازی - اسـرافیل شـیرچی- بـــهزاد شیـشه گــران قبـــاد شیــــوا - حبیب الله صـــادقی - اردشــــیرصـــالح پور- مـــنیژه صـحی - بیـــــژن صـــیفوری - سیــف الله صـمدیان مـهـــدی صیـاف‌زاده - تقی ضرابی - غلامـــعلی طاهــری - مـــحمد رضا طاهــری - هوشنگ ظریـــــف - اکبرعـالمی محمد عــــزیـــزی - جواد علیزاده - حســن غــفـــاری - علـیــــرضا غفـــاری - مهــــدی فـــرجــی - محســـن فرزانــــه امیراحمد فلســــفی - بهاره فیاضــــی - کورش قاضـــی مـراد - نادر قشــــــقایی- رهـبــــر قـــــنبری - همایون قنـــــواتی ســـــــــروش قهــرمانـلو- عبدالجبــارکاکایی-مهدی کــرم پور- مهدی کریـمــــی - داوود گنجه‌ای - سید احسان لاجوردی حسیـن مـــحجوبی - هوشـنـگ مــرادی کرمانی - حسیــــن مسافر آسـتانه - محمد صــــادق مســروری - ســــــاعد مشکی مجیـد مـــــلا نوروزی - مجتبی مـلک‌زاده - عباس مشهدی‌زاده - هومن ملوک پور- هـــادی منتـظری - داوود موسـایی مهران مهـرنیا - ایرج می‌ـرزاعلیخانی - سیــد عباس می‌ـرهاشمی - اتابک نادری - مـهـرداد ناظـری - غلامرضـا نـــامی قربان نجفی - خســــرو نشـان - وحید نصیریان - محمد نــظری - ایرج نعیـمایی -- سـاعد نیک ذات - اکبر نیــکـانپـــور احمد وکیـــلی - فــرزاد هاشــمی - مهـــدی هـــدایــتی - ابوالفضــل هـــمتی آهویی- مهــران هوشـــیار- محسن یونـســـی رضا یســــاولی - مجیــد یــراق بافـان.

شایان ذکر است؛ هفته گذشته و طی حکمی از سوی حجت الاسلام شهاب مرادی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، امیر عبدالحسینی که پیش از این مدیریت موزه هنرهای دینی امام علی (ع) را برعهده داشت، به عنوان معاون هنری این سازمان منصوب شد.

انتهای پیام/