به گزارش خبرنگار تجسمی هنرآنلاین، بسم الله الرحمان الرحیم؛ آرام جان و دل است. رونق بازار آب وگل است، سطوات اجلالش محو کننده هر باطل است، دعوت فضل و افضالش حل سازنده هر مشکل است، کلمه جواز است بر صراط قیامت. نامه دوست نواز است. مشتمل بر عزت و کرامت، مصباح ارواح الباب است. مفتاح کلام رب الارباب است.

32/320