به گزارش خبرنگار هنرآنلاین؛ پرفورمنسِ "جستار معنا در خاکستر" در دومین عصر از مجموعه اجراهای "هزار و یک عصر"، توسط امید شلمانی در کافه مارکوف اجرا شد. این پرفورمنس که با نمایشگاه گردانی علی اتحاد به اجرا درآمد.

این اجرا می کوشید تاملاتی را در باب سوژه و در هم تا خوردگی های سوبژکتیو ابژکتیو، طرح کند.

هنرمند که در مرکز کافه پشت به تماشاگران، پشتِ لب تاپ، اسکنر و پرینترِ خود نشسته بود، ابتدا چهره اش را اسکن کرد و سپس از نسخه چاپ شده این تصویر بار دیگر اسکن گرفت، و این روندِ فرسایشی ( که کلیتِ پرفورمنس را شکل می داد) تا آنجا ادامه یافت که دیگر اثری از تصویر ابتداییِ چهره هنرمند باقی نماند و آنچه مکرر در نسخه های چاپ شده تکرار و متکثر می شد، قاب هایی خالی بود؛ خالی هایی که در روندِ افزایشِ بی پایان خود، کاهشِ ابدیِ سوژه را به رخ می کشید.

شلمانی در زیرِ هر یک از تصاویر چاپ شده، زمان دقیقِ خروج آن از پرینتر را یادداشت کرده و تصاویر را به صورت متوالی روی دیوار شیشه ای کافه نصب نمود.

نکته جالب توجه این که زمانِ ادراکیِ مخاطبان پرفورمنس، کاملا منطبق با زمانِ اجراییِ آن بود و تا میانه های اجرا و شکل گیریِ سلسله ای از تصاویر ِ نصب شده روی دیوار شیشه ای، مخاطب کلیتِ طرح را درنمی یافت.

آنچه در پایان از این اجرا بر جای ماند، تصاویری متوالی از قاب هایی بود که سوژه را به آهستگی از خود زدوده بودند و در خلاء تا بی نهایت میل به تکثر داشتند.

انتهای پیام/

32/32