به گزارش هنرآنلاین، این کتاب پژوهشی توسط حمیدرضا شش جوانی نوشته و از سوی حوزه ی هنری اصفهان منتشر شده است.

کتاب در سه بخش توصیفی، تبیینی و کارآفرینی، به طرح متغییرهای تأثیرگذار بر اقتصاد هنر و کارآفرینی فرهنگی در استان پرداخته است.

کتاب، در واقع برگرفته از پژوهشی است که به پیش نهاد و سفارش خانه ی ادبیات حوزه ی هنری استان اصفهان در سال های 87 تا 89 در قالب پژوهش های کاربردی بند "د" ماده ی 45 قانون برنامه ی چهارم توسعه ی کشور با حمایت مالی وزارت علوم و حوزه ی هنری صورت گرفته است.

در این کتاب پژوهشگر سعی کرده با اتخاذ رویکردی روش مند و علمی مسایل مبتلا به توسعه ی اقتصادی، سیاست گذاری و کارآفرینی فرهنگی را واکاوی کند و در پایان، پیش نهادهایی برای عملیاتی کردن نتایج پژوهش ارایه کند.

در کتاب مذکور بر این نکته ی بسیار مهم تصریح شده است که مدل کارآفرینی در کشور ما مدل کارآفرینی صنعتی است و اگر بخواهیم این شیوه را در بخش فرهنگ و هنر به کار ببریم حاصلی جز هدر رفتن انرژی و زمان نخواهد داشت و کارآفرینی در بخش فرهنگ و هنر الزامات خاص خود را دارد.

انتهای پیام/