به گزارش هنرآنلاین، تراب محمدی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در این سه تالار آثار، اموال و آلات موسیقی جمع‌آوری شده توسط حسین ساجدی به نمایش درآمده‌اند.

محمدی تشریح کرد: این آثار 144 قطعه از دوره صفویه و پیش از آن تا دوران معاصر را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه این آلات موسیقی در سه گروه طبقه‌بندی شده و سه تالار موزه قاجار به نمایش آنها اختصاص دارند، خاطرنشان کرد: گروه سازهای کلاویه دار و زهی، سازهای آیینی و بادی و سازهای آیینی کوبه‌ای سه گروه طبقه‌بندی شده این آلات موسیقی را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به پویایی بخش‌های نمایشگاهی موزه قاجار تصریح کرد: تالار روشنایی یا تالار فانوس با نمایش بیش از 80 فانوس و انواع چراغ متعلق به مجموعه شخصی رضا سرابی از دیگر بخش‌های جدید این موزه است که از سال گذشته در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.

محمدی با اشاره به اهمیت م‍وزه ق‍‍اجار در میان موزه‌های استان و کشور گفت: این موزه در ع‍م‍‍ارت دیوانی ام‍ی‍رن‍ظ‍ام گ‍روس‍‍ی از ام‍رای ب‍زرگ ق‍‍اج‍‍اری‍ه در ت‍ب‍ری‍ز ای‍ج‍‍اد ش‍ده است که از م‍‍ع‍دود م‍وزه ه‍‍ای ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی و م‍وضوع‍‍ی در س‍طح ک‍ش‍ور به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: از ت‍زئی‍ن‍‍ات خ‍‍ان‍ه ت‍‍اری‍خ‍‍ی امیرنظام م‍‍ی‌ت‍وان ب‍ه گ‍چ‍ب‍ری‌ه‍‍ای زیبا و م‍ن‍ق‍وش در ن‍م‍‍ای ش‍م‍‍ال‍‍ی و غربی، پ‍ن‍ج‍ره‌ه‍‍ای م‍ش‍ب‍ک اروس‍‍ی ب‍‍ا ش‍ی‍ش‍ه‌ه‍‍ای رن‍گ‍‍ی، ش‍وم‍ی‍ن‍ه س‍ن‍ت‍‍ی، ح‍وض‍خ‍‍ان‍ه، گ‍چ‍ب‍ری و آینه‌ک‍‍اری س‍ق‍ف ش‍‍اه‌نشین اش‍‍اره ک‍رد.

انتهای پیام/