سرویس نمایش هنرآنلاین، سینما با توجه به اتکایش به صنعت و استفاده از مواد و دستگاه‌های نوعاً صنعتی به مراتب نسبت به تئاتر هزینه برتر است اما نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که تئاتر علی رغم عاری بودن وابستگی هایش به ابزار و ادوات صنعتی با توجه به اینکه ابزار اصلی آن ابدان انسانی است لذا به دلیل ایجاد فضا و بستر مناسب به منظور امنیت روانی و شغلی شخص بازیگر، باید از پشتوانه مالی و حمایت های اقصادی مکفی برخوردار باشد.

تئاتر و مراحل مختلف آن از پردازش یک ایده تا نگارش نمایشنامه و به دنبال آن تولید حاصل از گذران یک پروسه تمرین از سوی بازیگران و عوامل اجرایی روندی زمانبر است که روح و جسم بازیگران را تا پایان به تسخیر خود در می آورد، گو اینکه بسیاری از بازیگران و فعالان تئاتری فعالیت حرفه ای به منظور درآمدزایی و امرار معاش به غیر از پرداختن به تئاتر ندارند و لذا به جهت استمرار پایداری و در صحنه ماندن آنها به غیر از بازی در نمایش باید بتوانند از درآمد حاصل از تئاتر در مقاطع گوناگون آن گذران زندگی کنند.

وقتی به سینما نگاه می‌کنیم شاید بسیاری از فعالان این عرصه کار و حرفه ای غیر از فعالیت در این عرصه داشته باشند که اگر خلاف این نیز باشد درآمدزایی آنها حاصل از یک قرارداد سینمایی آن میزان است که آنها بتوانند مدتی گذران زندگی کنند و یا آن را پایه ای برای سرمایه گذاری در مشاغل دیگر قرار دهند. حال آنکه در تئاتر به هیچ عنوان اینگونه نیست و با وجود زنده بودن و گویایی که این عرصه نسبت به سینما دارد فعالان آن به عشق تئاتر در این صحنه حضور دارند و با سختی فعالیت هنری خود را ادامه می دهند.

خوشبختانه با تدبیر و درایتی که در روزهای اخیر از سوی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی به عنوان متولی اصلی امور نمایش اندیشیده شده است آرام آرام نویدهایی راجع به رسمیت شناخته شدن تئاتر در تمام مراحل تولید آن به عنوان یک پیشه و حرفه به گوش می‌رسد و تعاملی که در روزهای گذشته میان ارشاد و مجلس شورای اسلامی شاهد بوده ایم توجه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را به اهتمام بیشتر نسبت به تئاتر جلب کرده که امیدواریم نتایج آن به تعالی تئاتر و جذب روزافزون دانشجویان عرصه نمایش به این هنر فاخر منجر شود.

عطیه پژم

انتهای پیام/52/53