به گزارش هنر آنلاین و به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی سید محمد میرزمانی دراین پیام آورده است: غم ازدست دادن استادی چون فرج الله امینی جامعه موسیقیایی کشوررا اندوه گین کرد. استاد امینی زحماتی راکه برای موسیقی نواحی درزمینه روایت بخشی ازمیراث شفاهی منطقه خراسان بزرگ کشیده است ،برای علاقه مندان این نوع موسیقی پوشیده نیست. مدیرکل دفترموسیقی درپایان این پیام آورده است : درگذشت فرج الله امینی رابه خانواده محترم ودوست داران موسیقی نواحی و جامعه هنری کشورتسلیت گفته ورحمت مغفرت الهی وعلو درجات رابرای ایشان ازخداوند متعال مسألت می کنم. به گزارش روابط عمومی دفترموسیقی فرج امینی ازشاگردان ابراهیم خان دوتارنوازبود که یک باردرجشنواره موسیقی نواحی نیزشرکت کرده بود. انتهای پیام / 42